طراحی سیستم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: یک رویکرد سیستمی نرم

پیام حنفی زاده، محمد محرابیون محمدی

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک برنامه راهبردی و کلان جهت رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است. چنانچه دست یابی به الگوی اسلامی ایرانی را یک دغدغه یا به بیان بهتر یک مسئله بدانیم، همانند تمامی مسائل در یک موقعیت مسئله مطرح می گردد. موقعیت مسئله ی دست یابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک موقعیت بدساختار است زیرا نمی توان به درستی موقعیت مسئله را توصیف نمود یا به بیان بهتر، شرح موقعیت مسئله خود یک مسئله است، چنین موضوعی ریشه در تعدد جناح های فکری و همچنین اقدامات هدفمند انسان ها دارد، لذا استفاده از رویکردهای کمی نظیر مهندسی سیستم ها دارای کارایی اندکی می باشد، در مقاله ی پیش رو، پژوهشگران استفاده از روش شناسی سیستم های نرم که یک روش شناسی شناخته شده و پرکاربرد در حوزه ی مسائل انسانی است را به عنوان رویکرد جهت حل این مسائل پیشنهاد می دهند که این رویکرد در مقاله، مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.

 

لینک دسترسی به مقاله:

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/s_pdf/5571392h0207.pdf

روش شناسى حصول اجماع در الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت

پیام حنفی زاده، محمد محرابیون محمدی

تفکر نرم و تفاوت برداشت ها از یک رویداد یا موضوع خاص میان افراد مختلف امرى معمول است. حوزه اى از مسائل که در موقعیت یک جامعه بروز می کند و تحت تاثیر تعاملات اجتماعى و رفتارى قرار می گیرد و عامل انسانى در آن نقش اساسى دارد را اصطلاحاً حوزه مسائل نرم می نامند. تفاوت برداشت ها از ویژگى هاى بارز مسائل نرم است. تفاوت نظرها از یک طرف، مزیت در نظر گرفتن همه منظرها به یک مسئله خاص را در بر دارد و از طرف دیگر در صورت نبودن روشى براى همگرایى، مى تواند منشا مناقشه و عدم بهره بردارى از تنوع دیدگاه ها شود. این تحقیق قصد دارد تا با استفاده از روش شناسى تفکر نرم یا سیستمیک، رویکردى را براى حصول اجماع در تبیین و طراحى الگوی  پیشرفت ارائه نماید به نحوى که از مشارکت خبرگان و تمام ذى نفعان در طراحى این الگو، بهره بردارى شود.

واژه های کلیدی: سیستم های نرم، روش شناسی سیستم های نرم، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، روش های حصول اجماع

 

لینک دسترسی به مقاله:

https://goo.gl/uFv5yX

A Systemic Framework for Business Model Design and Development -Part B: Practical Perspective

Payam Hanafizadeh, Mohammad Mehrabioun1
Hanafizadeh, P., Mehrabioun, M. A Systemic Framework for Business Model Design and Development -Part B: Practical Perspective. Syst Pract Action Res (2019). https://doi.org/10.1007/s11213-019-09501-z

Profit-making requires innovation in the design of a successful business model that brings about sustainable competitive advantage for the organization. Given the increasing use of mobile phones in financial affairs, the design and development of mobile banking business model is one of the major concerns of the banking sector. Since there are a multitude of stakeholders with different viewpoints on what and how value can be added through mobile, the development of mobile banking business model has turned into a complex problem. In light of this, this study aims at developing a mobile banking business model, using a new framework based on Soft Systems Methodology (SSM). This framework consists of 18 steps, ranging from finding out the problem situation to the implementation of the model. One of the Iranian private banks was selected as the case of the current study. The results revealed that in the context of the problem, the development of mobile banking business model requires the interaction among 7 sub-systems. Which emerge out of the accommodation between three different mindsets involved in the development of mobile banking business model.

A Literature Review on the Business Impacts of Social Network Sites

Payam Hanafizadeh, Ahad Zare Ravasan, Ali Nabavi, Mohammad Mehrabioun
Hanafizadeh, Payam, Ahad Zare Ravasan, Ali Nabavi, and Mohammad Mehrabioun.

A hybrid model using decision tree and neural network for credit scoring problem

Soltan, A., and M. Mohammadi
Soltan, A., & Mohammadi, M. (2012). A hybrid model using decision tree and neural network for credit scoring problem. Management Science Letters, 2(5), 1683-1688.

A new E-commerce framework and its application in automotive industry

Ahmadzadeh, Mohammad, Mohammad Reza Gholamian, and Mohammad Mehrabioun
Ahmadzadeh, Mohammad, Mohammad Reza Gholamian, and Mohammad Mehrabioun. "A new E-commerce framework and its application in automotive industry."

تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پیام حنفی‌زاده، محمد محرابیون محمدی

پیشرفت، پویایی ذهنی در مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است و باعث می‌گردد که زیرساخت ها و منابع کشور جهت رشد همه جانبه ی افراد و جامعه آماده گردد که تحقق چنین هدفی با کاربرد تفکر نرم در نهایت می‌تواند بر اقتدار یک کشور در عرصه ی جهانی نیز موثر باشد، در دهه ی چهارم انقلاب شکوهمند اسلامی و با توجه به آن‌که سیاست رهبری معظم نظام و مدیران ارشد اجرایی بر توسعه‌ی همه جانبه و رفاه اقتصادی و اجتماعی با تکیه بر ارزش ها و بنیان های اسلامی و اخلاقی است، نیاز به یک برنامه‌ریزی منسجم جهت دست یابی به این اهداف والا جز ضروریات می‌باشد، برنامه‌ریزی، فراگرد آگاهانه تصمیم‌گیری در مورد اهداف و کنش‌های آینده یک فرد، گروه واحد کاری یا سازمان است و با تعیین اهداف مشخص، مسیر رسیدن به اهداف را پیش بینی می نماید، لذا برنامه‌ریزی نیازمند تلاش های ذهنی جهت تصور و طراحی وضعیت مطلوب و پیش بینی راه ها و مسیرهای نیل به آن می‌باشد، برنامه‌ریزی جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر حرکت جمعی در مسیر پیشرفت به صورت پویا و انعطاف پذیر بر اساس تجارب، آزمون و یادگیری است.

رسیدن به چنین هدفی نیازمند در نظر گرفتن افکار، نگرش ها و جهان بینی جناح های مختلف فکری است که به واسطه ی حوزه های مختلف علمی، تجارب عملی و ویژگی های نژادی به جنبه‌های  مختلف و گاه متناقض الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نگاه می نمایند و هر جناح فکری، جنبه ای را که به آن نگاه می نماید، برتر از جنبه‌های سایر جناح های فکری می داند. پذیرش تعدد جناح های فکری و استفاده از آن در امر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری با رویکردهای کمی و عقلانی در علم مدیریت همخوانی ندارد و استفاده از یک روش‌شناسی کیفی مبتنی بر تعدد جناح های فکری، لازم می‌باشد.

 

اطلاعات بیشتر:

https://goo.gl/WaVbqr

Investigating Critical Success Factors in Implementing ITIL Framework: The Case of a Developing Country

Ahad Zare Ravasanand Homa Hamidi ,Mohammad Mehrabioun Mohammadi
Mohammadi, Mohammad Mehrabioun, Ahad Zare Ravasan, and Homa Hamidi. "Investigating Critical Success Factors in Implementing ITIL Framework: The Case of a Developing Country." International Journal of Standardization Research (IJSR) 13.1 (2015): 74-91.

شناسایی و دسته بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات درایران

محمد محرابیون محمدی، غلامرضا شهریاری و احد زارع رواسان
محرابیون محمدی, شهریاری, زارع رواسان, احد. شناسایی و دسته‌بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده‌سازی چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات درایران. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات. 2013 Jun 22;2(5):41-71.‎

Clustering economies based on multiple criteria decision making techniques

Mansour Momeni, Mohammad Mehrabioun Mohammadi, Mohammad Hassan Maleki, Mohammad Ali Afshari
Momeni, M., Mohammadi, M. M., Maleki, M. H., & Afshari, M. A. Clustering economies based on multiple criteria decision making techniques Pages 487-492 .

Supporting the Module Sequencing Decision in ITIL Solution Implementation: An Application of the Fuzzy TOPSIS Approach

Ravasan, Ahad Zare, Taha Mansouri, Mohammad Mehrabioun Mohammadi, and Saeed Rouhani
Ravasan, Ahad Zare, Taha Mansouri, Mohammad Mehrabioun Mohammadi, and Saeed Rouhani.

ارائه چارچوبي جهت انتخاب چارچوب معماري سازماني سيستم هاي فرماندهي و كنترل براساس مدل زنجيره اي ارزش پورتر و كارت امتيازي متوازن

ارائه چارچوبي جهت انتخاب چارچوب معماري سازماني سيستم هاي فرماندهي و كنترل براساس مدل زنجيره اي ارزش پورتر و كارت امتيازي متوازن

بازاریابی حسی و کاربرد آن در بازاریابی خدمات

سپیده منتهایی و محمد محرابیون محمدی
منتهایی, سپیده و محمد محرابیون محمدی، ۱۳۹۴، بازاریابی حسی و کاربرد آن در بازاریابی خدمات، اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه، تهران، موسسه علمی کیان پژوهان

Application of SSM in tackling problematical situations from academicians’ viewpoints

Payam Hanafizadeh, Mohammad Mehrabioun
Syst Pract Action Res (2017). https://doi.org/10.1007/s11213-017-9422-y

مرور ادبیات روش شناسی سیستم های نرم

In recent years, a wide variety of studies have applied soft systems methodology (SSM) to address the complexities of the messy situations. This paper seeks to identify 1) application areas and 2) application levels of the use of SSM in dealing with problematical situations. To do so, 149 articles published between 2000 and 2015 were studied. The findings revealed the application of SSM in new application areas such as sustainable development, knowledge management and project management. The results of this study also indicated that researchers applied SSM at three levels: SSM as a process of inquiry, SSM as an action-oriented methodology, and the hybrid use of SSM. Based on the findings, SSM at the level of a single methodology for bringing out changes has been less welcomed by researchers, but the application levels of inquiry processes and hybrid approaches have been more utilized. This suggests that in the correspondence of SSM with the nature or situation of problems, a sort of incommensurability is witnessed. Factors arising from the nature of the problem, inadequate mastery of the researcher over SSM or the limitations of SSM can exert an influence on this incommensurability.

Download Link: https://goo.gl/EUHhr1

چارچوب سیستمی برای مدیریت برنامه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پیام حنفی زاده، محمد محرابیون محمدی

پیشرفت یک مسئله‌ی پیچیده‌ی انسانی- اجتماعی است. حل چنین مسائلی نیازمند فهم رفتارها و فرآیندهای شناختی انسان‌ها است. این مفاهیم در رویکردهای سنتی علم مدیریت مغفول مانده و لذا راه‌حل‌های بهبود چنین مسائلی عموماً به‌جای حل مشکل به خلق مشکلات جدید منجر شده است؛ زیرا مسائل اجتماعی با انسانی سروکار دارند که رسیدن به مقصود خود را مهم‌تر از اجرای رویکردهای تجویزی می‌داند. لذا نیازمند کاربرد روش شناسی سیستم های نرم است.

در این نوشتار نیز با در نظرگیری چنین مسئله‌ای سعی شده است جهت تعریف الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و برنامه‌ریزی جهت تحقق آن یک رویکرد سیستمی و تفسیری ارائه شود. بر مبنای چنین رویکردی لازم است تا هم ‌جهت تعریف مسائل و هم ارائه‌ی راه‌حل آن‌ها از یک چارچوب سیستمی استفاده شود. این مقاله درصدد ارائه‌ی این چارچوب بوده است. چنین چارچوبی باعث می‌شود که جهت حل مسائل مرتبط با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، یادگیری دو حلقه‌ای حاکم شود. در این رویکرد به‌جای تفکر درباره‌ی الگو برنامه‌های آن، تفکر درباره‌ی چگونه اندیشیدن به الگو برنامه‌های آن اهمیت می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، مسائل نرم، رویکرد سیستمی، رویکرد تفسیری، روش‌شناسی سیستم‌های نرم، مسائل پیچیده، چارچوب

A Systemic Framework for Business Model Design and Development -Part A: Theorizing Perspective

Payam Hanafizadeh, Mohammad Mehrabioun, Kambiz Badie, Jahanyar Bamdad Soofi
Hanafizadeh, P., Mehrabioun, M., Badie, K. et al. Syst Pract Action Res (2017). https://doi.org/10.1007/s11213-017-9435-6

کاربرد روش شناسی سیستم های نرم در توسعه ی مدل های کسب و کار

Developing innovative business models is one of the complicated issues. Owing to the multiplicity of stakeholders with diverse worldviews about value creation and dynamic markets, the development of innovative business models has turned out to be a complex issue. Therefore, this research seeks to: (1) examine the complicated nature of the development of business model problem and, (2) provide a holistic and systemic framework for the development of business models. The proposed framework employs the Soft Systems Methodology (SSM). This framework is composed of 18 phases, which ranges from the phase of finding out the problem of developing a business model to the phase of its implementation. This methodology is characterized by taking into account the considerations of rational positioning views, evolutionary views, and cognitive views in designing and developing business models.

Download Link: https://goo.gl/mrk2Sd

Philosophy of Management

Payam Hanafizadeh, Mohammad Mehrabioun & Ali Mostasharirad
Hanafizadeh, P., Mehrabioun, M. & Mostasharirad, A. The Necessary and Sufficient Conditions for the Solution of Soft Systems Methodology. Philosophy of Management (2020). https://doi.org/10.1007/s40926-020-00149-7

The results of applying Soft Systems Methodology (SSM) show that the nature of the solution and improvement in the problem situation involves some ambiguity. This is due to SSM’s theoretical inadequacy in extending multiple conceptual models to an agreed-upon human activity system. In fact, one of the most important and controversial issues in soft operations research is to ensure how the solution has been obtained and to secure whether the conditions under which the solution has been obtained were satisfied. This article presents the necessary and sufficient conditions for achieving human activity systems as a solution to one of the widely-used methodologies of soft operations research, i.e. Soft Systems Methodology. Similarly, with the aim of reaching a better understanding of the nature of the solution provided by SSM, the soft solution is compared through an example with that of hard systems methodology